REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

,, Castiga Berea Transylvania la Radio RADIO TRANSILVANIA ”

24 septembrie – 7 octombrie 2020ORGANIZATORI/CONDITII GENERALE

Organizatorii campaniei publicitare “Castiga Berea Transylvania la Radio RADIO TRANSILVANIA“
sunt:
 
HB TRADITIONAL BREWERY SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Satu Mare, Str. Soimoseni, nr. 24A, judeţul Satu Mare, România, inregistrata la Registrul Comertului comertului/anul: J30/1151/2004, Codul fiscal (CUI): RO16880963, cont bancar nr. RO11WBAN003124893323RO01, email: office@hbtbere.ro, reprezentata prin Mihaela Handrau, avand functia de Administrator,  si reprezinta brandul de bere Transylvania, denumita in continuare ,„Organizator”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.
Si

Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată legal prin Szatmári Francisc în calitate de Director General si Augusta Dordai în calitate Director de vanzari, numită în continuare „Co-organizator”.

Aria de desfasurare a campaniei publicitare: in toata raza de acoperire a Retelei Radio Transilvania,

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radiotransilvania.ro ,

Procedura de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament apartine Organizatorului, este finala si obligatorie pentru toti participantii.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe sau prelungi Campania publicitara in orice moment, prin incheierea unui Act aditional la Regulament care va fi publicat pe site-ul Campaniei si anuntand publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.


PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara “Castiga BEREA TRANSYLVANIA la RADIO TRANSILVANIA” se va desfasura in perioada 24 septembrie-7 octombrie, la Radio Transilvania, in cadrul programului “In trafic cu Beatrice Bungo”.
Scopul campaniei publicitare este acela de a promova marca de bere Transylvania apartinand HB TRADITIONAL BREWERY SRL.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA/DESCALIFICAREA

Inscrierea la Campania publicitara a participantilor se face prin apelarea numarului de telefon indicat de Co-organizator si atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia, a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de catre participanti.


Prin inscrierea la Campania publicitara, se intelege apelarea numarului de telefon, pus la dispozitie si facut public, prin intermediul canalului media Radio Transilvania, cu scopul de a intra in dialog cu moderatorul emisiunii "In trafic cu Beatrice Bungo", cu intentia de a castiga premiul oferit de catre Organizator.
La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea si varsta.

Angajaţii Organizatorului si ai Co-organizatorului si ai afiliatilor acestora (inclusiv tertii subcontractanti implicati in organizarea si desfasurarea campaniei) , precum si membrii familiilor, rudele si afinii acestora până la gradul III inclusiv precum si toate celelalte persoane implicate in derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili si nu au dreptul să se înscrie si sa participe la campania publicitara.

Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:
- ca are deplina si neafectata capacitatea de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);

MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

In perioada 24 septembrie-7 octombrie 2020, realizatorul emisiunii "In Trafic cu Beatrice Bungo", invita ascultatorii sa participe la promotia Berea Transylvania.
Ascultatorii pot apela numarul de telefon comunicat de catre moderator (tarif normal in retelele: Orange, Vodafone si Telekom) si raspunde la provocarea realizatorului emisiunii In "Trafic cu Beatrice Bungo"

Persoana desemnata la Radio Transilvania ca fiind castigatoare va primi un cod furnizat de catre Rdaio Transilvania si un numar de telefon, pus la dispozitie de catre Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului castigat. Organizatorul are obligatia de a livra premiile catre castigatori, in baza codurilor trimise de catre Co-Oraganizator, cat si in baza intentiei exprimate de catre castigator, prin apelarea numarului de telefon, pus la dispozitie de catre Organizator cu scopul de a facilita intrarea cstigatorului, in posesia premiului.
Un participant poate castiga o singura data in cadrul acestei Campanii publicitare.


PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE.
In fiecare zi de concurs se acorda un singur premiu.
Premiul zilnic este alcatuit din:
un bax de 24 sticle bere Transylvania.
Valoarea toatala a premiilor acordate in cele 10 zile de concurs este de 2160 lei TVA inclus.

ACORDAREA PREMIULUI
Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul primeste de la Co-Organizator un cod format din cifre si numere, in aceeasi zi, imediat ce s-a incheiat concursul si numarul de telefon al Organizatorului, avand obligatia dea contacta Organizatorul, in acceasi zi in care a fost desemnat catigator.
Castigatorul desemnat, nu va transmite Co-organizatorului date cu caracter personal: numele, prenumele, cod numeric perosnal, serie sau numar al cartii de identitate.

Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul numeric atribuit fiecarui castigator si data in care a fost desemnat castigator. Fiecare cod va contine o combinatie diferita de 8 litere si cifre.

Co-organizatorul, are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului inregistrarea fiecarui concurs, ce urmeaza a fi extrasa de pe banda martor, in maxim 24 de ore de la efectuarea fiecarui concurs.

Organizatorul are obligatia de a livra premiul, la adresa indicata de catre Castigator, in cel mult 7 zile, de la data la care a fost contactat de catre acesta.

Castigatorul nu va putea transfera premiul catre o alta persoana. Castigatorul nu poate pretinde inlocuirea premiului cu alte bunuri sau servicii sau cu o valoare baneasca.

TAXE SI IMPOZITE

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal, iar in acest sens, prin raportare la valoarea bruta a premiului, Organizatorul si Co-organizatorul nu va calcula si nu va retine la sursa nicio suma cu titlu de impozit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul acordat, sunt in sarcina exclusiva Castigatorilor.

OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “Castiga Berea Transylvania la Radio Transilvania” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.
Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor, iar Co-organizatorul isi asuma raspunderea pentru derularea concursului si modul in care sunt desemnati castigatorii.
Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-Organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui al respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect imosibilitatea de a efectua apelul telefonic catre Organizatr sau Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc ( avand ca efect o eventuala oprire a emisiei radio etc).
Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a premiului) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare.
Prezentul regulament de participare la Campania publicitara “Castiga Berea Transilvania la Radio Transilvania”, este disponibil gratuit oricarui solicitant la toate sediile studiourilor postului „ Radio Transilvania” si pe website-ul www.radiotransilvania.ro

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.

SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti din Oradea.

INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiotransilvania.ro


Incheiat astazi, 18.09.2020 in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte,
Organizator HB TRADITIONAL BREWERY SRL si Co-Organizator, RADIO TRANSILVANIA LBM SRL

 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Castiga Berea Transylvania la RADIO TRANSILVANIA“
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
 
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti si castigatori) vor fi prelucrate de catre:


HB TRADITIONAL BREWERY SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Satu Mare, Str. Soimoseni, nr. 24A, judeţul Satu Mare, România, inregistrata la Registrul Comertului comertului/anul: J30/1151/2004, Codul fiscal (CUI): RO16880963, cont bancar nr. RO11WBAN003124893323RO01, email: office@hbtbere.ro, reprezentata prin Mihaela Handrau, avand functia de Administrator,  si reprezinta brandul de bere Transylvania, denumita in continuare ,„Organizator”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei, numita in continuare "Operatorul"


Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

 HB TRADITIONAL BREWERY SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Satu Mare, Str. Soimoseni, nr. 24A, judeţul Satu Mare, România, inregistrata la Registrul Comertului comertului/anul: J30/1151/2004, Codul fiscal (CUI): RO16880963, cont bancar nr. RO11WBAN003124893323RO01, email: office@hbtbere.ro, reprezentata prin Mihaela Handrau, avand functia de Administrator,  si reprezinta brandul de bere Transylvania, , in prezenta Campaie piblicitara, telefon:0724353942 email: office@hbtbere.ro


Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor HB TRADITIONAL BREWERY SRL, sunt urmatoarele: Mun .Bucuresti, str. Polona, nr.68-72, telefon: 0724353942, email: Maria.Nistorescu@samtrade.eu
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

De la castigatori:

 • Nume
 • Prenume
 • Numar de telefon
 • Varsta
 • Adresa de livrare

Varsta va fi colectata si prelucrata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea premiilor Campaniei.
3.Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate direct de catre Operator, dupa cum urmeaza:

 HB TRADITIONAL BREWERY SRL persoană juridică română, cu sediul social în Mun. Satu Mare, Str. Soimoseni, nr. 24A, judeţul Satu Mare, România, inregistrata la Registrul Comertului comertului/anul: J30/1151/2004, Codul fiscal (CUI): RO16880963, cont bancar nr. RO11WBAN003124893323RO01, email: office@hbtbere.ro, reprezentata prin Mihaela Handrau, avand functia de Administrator,  si reprezinta brandul de bere Transylvania, denumita in continuare ,„Organizator”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei, numita in continuare "Operatorul",

 1. colecteaza datele personale ale castigatorilor (nume, prenume si nr. de telefon si adresa de livrare ) pentru livrarea produselor.
 2.  livreaza catre castigatori premiile acordate in cadrul Campaniei

  4. Temeiul juridic al prelucrarii
  Datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei.
  5. Destinatarii datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor cunoscute doar de HB TRADITIONAL BREWERY SRL .  In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
  6. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre operator timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.
  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.
  7. Drepturile persoanelor vizate
  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorii asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:
  (i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
  (ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
  (iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
  (iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  (v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
  (vi) dreptul la portabilitate a datelor;
  (vii dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
  Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionatle anterior fie apeland numarul de telefon 0724353942, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: Maria.Nistorescu@samtrade.eu.
  Cererile adresate, se pot transmite la adresa: Mun .Bucuresti, str. Polona, nr.68-72 sau în format electronic la adresa de e-mail: Maria.Nistorescu@samtrade.eu.
  8. Securitatea datelor cu caracter personal
  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
  9. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 
  10. Alte prevederi
  Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.