REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

,,DUELUL DIMINETII ”

14.12.2020 – 24.12.2020. 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. S.C. TODOCERAM RETAIL S.R.L., cu sediul în NOJORID, Judetul Bihor,  înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J5/1657/2019, C.F. RO 41285070, ( denumită în continuare “Organizator” ), reprezentata la incheierea prezentului Regulament de doamna Alina Roman, în calitate de Director, al societatii TODOCERAM RETAIL S.R.L.

1.2. Campania este organizată în colaborare cu Societatea Radio Transilvania LMB S.R.L cu sediul în Oradea, soseaua Borsului nr. 45, înregistrată la ORC BIHOR J 05/911/94, cod fiscal RO 5397727, nr. cont RO 07 BTRL 00501202 7404 44XX deschis la BANCA TRANSILVANIA ORADEA, reprezentată legal prin Szatmári Francisc în calitate de Director General și Augusta Dordai în calitate Director de Vânzări, denumită în continuare „Co-organizator”. 

1.3. Regulamentul oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulament”) este întocmit și va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina www.radiotransilvania.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricarui solicitant. Regulamentul mai poate fi solicitat, pe intreaga durata a Concursului (cu exceptia zilelor de sarbatori legale), la adresa sediului social al Organizatorului specificata la art. 1.1. din prezentul Regulament. 

1.4. Organizatorul își rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta prelungirea în mod public pe pagina www.radiotransilvania.ro. Campania este organizată și se desfasoară în judetul Bihor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

1.5. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament și se conformează acestuia. 

1.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectand procedurile legale referitoare la comunicarea publica. Orice modificare a prezentului Regulament va intra în vigoare numai dupa postarea unui anunt de prezentare a acestor modificari pe pagina www.radiotransilvania.ro. 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI 

2.1. Campania “CADOURI PENTRU FIECARE“, se va desfasura în perioada 14.12.2020 – 24.12.2020, la Radio Transilvania, în cadrul programului “Made in Oradea”, conform mecanismului descris în prezentul Regulament. 

SECTIUNEA 3. TEMEIUL LEGAL 

3.1. Concursul se desfasoară în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piată, așa cum a fost ulterior modificată.

3.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în Continuare „Regulamentul"), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 

4.1. La acest Concurs pot participa toate persoanele fizice, cu domiciliul/resedinta în judetul Bihor, cu varsta de 18 ani la data începerii campaniei, posesoare a unei carti de identitate valide, cu care îsi poate dovedi ulterior identitatea si varsta, si care respecta procedura de participare prevazuta în Sectiunea 5 de mai jos. 

4.2. Angajaţii Organizatorului, ai Co-organizatorului și ai afiliatilor acestora (inclusiv tertii subcontractanti implicati în organizarea si desfasurarea campaniei), precum și membrii familiilor, rudele și afinii acestora până la gradul al III lea inclusiv, precum și toate celelalte persoane implicate în derularea acestei Campanii, nu sunt eligibili și nu au dreptul să se înscrie sau sa participe la campania publicitara. 

Prin înscrierea la Campania publicitară fiecare participant garanteaza ca are deplină și neafectată capacitatea de folosintă și exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile); 

4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI 

5.1. In perioada 14.12.2020-24.12.2020 realizatorul emisiunii "Made in Oradea", invită ascultatorii să participe la promotia “Interioo, cadouri pentru fiecare!”. „Interioo Xmas - Cadouri pentru fiecare“, este campania prin care sărbătorim cea mai frumoasă perioadă a anului! Showroom-ul Interioo este situat în ERA Home Center Oradea. Pentru a participa, cel în cauză, trebuie să asculte Radio Transilvania iar după semnalul sonor de concurs să sune la numarul de telefon 0259 477 888, pentru a putea fi selectat să intre în concurs. 

5.2. Concursurile au loc zilnic, la Radio Transilvania, în perioada 14.12.2020 – 24.12.2020, de luni până vineri, în cadrul emisiunii ,,Made in Oradea” , în intervalul orar 10:00-13:00. 

5.3. Se numeşte ediţie de concurs, un concurs al campaniei.

5.4. Înscrierile în concurs, au loc în momentul în care, un ascultător care a sunat este selectat şi intră în direct.

5.5. Pentru fiecare ediţie de concurs va fi câte un participant.

5.6. Acestuia i se va adresa, o întrebare legata campania „Interioo Xmas - Cadouri pentru fiecare“.

5.7. Fiecare participant are la dispoziţie câte 15 secunde pentru a raspunde corect la întrebare. 

SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1 Câştigătorul ediţiei de concurs va fi desemnat, cel care răspunde corect la întrebarea adresată de către moderator.

 6.2 În cazul în care nu a răspuns corect se trece la următorul concurent, prin preluarea următorului apel telefonic.Va fi desemnat câştigător, cel care răspunde corect sau cât mai aproape de adevăr. 

 6.2. Persoana desemnată ca fiind câştigătoare va primi un cod furnizat de către Radio Transilvania şi un numar de telefon, pus la dispozitie de către Organizator, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia premiului. Organizatorul sau împuternicitul acestuia, are obligatia de a preda premiile câştigătorului, în baza codurilor trimise de către Co Oraganizator, cât şi in baza intentiei exprimate de către câştigător, prin apelarea numărului de telefon, pus la dispozitie. 

6.4. Un participant poate câştiga o singură dată în cadrul acestei Campanii publicitare. 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI 7.1. In cadrul acestei campanii se vor acorda un 9 premii, câte un premiu în fiecare zi. Fiecare premiu va consta în produse specifice Sarbatorilor de iarna. 

7.2. Valoarea totala a premiilor este de 1.350,00 lei, TVA inclus.

7.3. Premiul va fi oferit câştigătorului după validarea acestuia ca şi câştigător, prin verificarea tuturor datelor necesare pentru procesul de acordare a premiului şi după ce a fost verificată îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor de concurs, stipulate in prezentul Regulament. 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE ACORDAREA PREMIILOR 

8.1. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul, primeste de la Co-Organizator, imediat ce s-a incheiat concursul din ziua respectiva, un cod numeric si numarul de telefon al Organizatorului, avand obligatia de contacta Organizatorul, în aceasi zi în care a fost desemnat câştigător. 

8.2. Co-organizatorul va transmite Organizatorului codul numeric atribuit fiecarui câştigător, si data în care a fost desemnat câştigător. Fiecare cod va contine o combinatie diferita de 8 cifre. 

Co-organizatorul, are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului înregistrarea fiecarui concurs, ce urmeaza a fi extrasa de pe banda martor, în maxim 48 de ore de la finalizarea campaniei. 

8.4. Câştigătorii nu au dreptul să solicite contravaloarea premiului în bani şi/sau în alte produse. În cazul refuzului unui câştigător de a beneficia de premiul câştigat, aşa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

8.7. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile suferite de castigator din momentul predarii premiului catre castigator, indiferent de natura acestor prejudicii. 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE 

9.1. In eventualitatea unei/unor dispute asupra acordarii unui/unor Premii participante, decizia Organizatorului este definitiva.

9.2. Toate deciziile luate de Organizator sunt finale, in conditiile legii, si nu constituie subiectul niciunui fel de corespondenta.

9.3. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta cu participantii si/sau castigatorii Campaniei, in afara celor asumate prin prezentul Regulament.

9.4. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a acestora.

9.5. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor, iar Co-organizatorul isi asuma raspunderea pentru derularea concursului si modul in care sunt desemnati castigatorii. 

9.6. Prin inscrierea fiecarui participant, Organizatorul si/sau Co-Organizatorul dobandesc toate drepturile de publicare a numelui si prenumelui acestuia, dreptul de radiodifuzare a numelui, si prezentare publica a imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati. 9.7. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu raspund pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica (ex: oprirea curentului electric avand ca efect oprirea emisiei etc.), operatori de telefonie mobila (ex: nefunctionarea intr-o anumita zona a tarii a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect imosibilitatea de a efectua apelul telefonic catre Organizatr sau Co-organizator etc.), proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc ( avand ca efect o eventuala oprire a emisiei radio etc). 

9.8. Organizatorul si/sau Co-organizatorul nu sunt in niciun fel raspunzatori pentru felul in care participantii transmit sau completeaza datele personale (nume, prenume, telefon, adresa de livrare a premiului) pe oricare din documentele incheiate in cadrul campaniei publicitare. Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei si modul in care sunt acordate premiile vor fi facute la adresa Organizatorului, cel mai tarziu pana la incheierea acesteia. Reclamatiile ulterioare termenului prevazut de Regulament nu vor fi luate in considerare. 

9.9. In cazul in care sunt identificate persoane care, prin comportamentul lor, au influentat sau au facilitate castigarea de premii in mod fraudulos in cadrul prezentei Concurs, Organizatorul se poate adresa organelor in drept pe baza dovezilor existente. 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: S.C. TODOCERAM RETAIL S.R.L. Toate solicitarile cu privire la exercitarea drepturilor garantate pot fi transmise la adresa: sat Nojorid, str. Principala, Nr. 291A, jud. Bihor, de luni pana vineri, in intervalul orar 10-17.

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

 1. nume, prenume; 
 2. numar de tefon; 

iii. varsta; 

 1. adresa pentru expedierea premiului; 
 2. Scopul prelucrarii 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: 

 1. organizarea si desfasurarea campaniei; 
 2. desemnarea si validarea castigatorilor; 

iii. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale. 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii 

Prelucrarea Datelor este necesara pentru derularea Campaniei precum si in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale. 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Koop Advertising SRL, operatorilor de curierat si organelor fiscale in vederea achitarii impozitelor obligatorii. 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate de Organizator conform prevederilor legale. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei. 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul si Imputernicitul vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, ele nefiind utilizate in niciun alt scop. 

 1. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 
 2. dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

iii. dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

 1. dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 
 2. dreptul la restrictionarea prelucrarii; 
 3. dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

vii. dreptul la portabilitate a datelor; 

viii. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 

Refuzul furnizarii Datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea Organizatorului de a respecta obligatiile legale care ii revin si imposibilitatea acestora de a va oferi serviciile. 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

 1. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

SECTIUNEA 11. LITIGII 

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente romane de la sediul Organizatorului. 

11.2. Legea aplicabila este legea romana. 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa suporte si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Codul Fiscal al Romaniei (asa cum a fost completat si modificat), orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. De la data semnarii confirmarii de primire a premiilor toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului. 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CONCURSULUI 

13.1. Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radiotransilvania.ro 

Incheiat astazi, 14.12.2020, in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Organizator,

 TODOCERAM RETAIL S.R.L

Co-Organizator,

RADIO TRANSILVANIA LBM SRL